Учебна занималня

Учебна занималня

Уважаеми родители,

Ако сте решили да изпратите детето си на занималня, Вие имате много и различни варианти.
Става дума за частна занималня, в която децата се срещат едновременно с професионалната помощ  на педагозите, намират топлината и уюта на обстановка, близка до семейната и следват принципите на свободния избор на техните родители.
На Вашето внимание се предлагат  условия, в които детето няма да почувства липса на грижи и ще прекара щастливи мигове от детството си, като израства в професионална, изключително етична и морална среда.

1. Информация за нас и нашите занимания
2. Защо да изберете нас?
3. Записване
4. Общи условия за ползване на услугата “Частна учебна занималня”

 Информация за нас и нашите занимания. 
В Частна учебна занималня МариЕс за ученици от І до ІV клас се осъществява помощна и подготвителна дейност, съобразена с държавния образователен стандарт за учебния план, преподаденото в училище учебно съдържание, както и допълнителни упражнения за надграждане на придобитите в училище знания и умения. Заниманията се провеждат в малки групи от 6 до 10 ученици, оформени по индивидуален и възрастов принцип.
Учебните занятия в занималнята се редуват с минути за отдих и почивка, с цел постигане на максимални резултати при усвояване и затвърдяване на знанията по изучаваните учебни предмети.
Заниманията се провеждат на две смени, както следва:
Първа смяна- от 8, 00 часа до 12,30 часа
Втора смяна- 13,00- 17,30 часа

Защо да изберете нас!
Учебна Занималня  МариЕс на Агенция „Когато мама и татко са заети“ на фирма „МариЕс“  – Сливен се намира в сградата на НТС, етаж 1, ул. „Цар Самуил“ №1, зала 104, 105 и зала 106.

Предимствата, които предлагаме ние са:
• Занималнята се намират в центъра на града, на място отдалечено от шум и движение на МПС.
• На входа на сградата има охрана, което гарантира сигурността на учениците, по време на заниманията.
• Сградата е с централно парно отопление, което осигурява оптимална температура на помещенията.
• Осигурено е и помещение за занимания и тихи игри по време на междучасията.
• Подготовката за часовете по Английски език се провежда от правоспособен учител по Английски език.

Това, което още можете да очаквате от нас:
• Ще контактуваме с учителите в училище, за да разберем и следим пропуските на всяко дете, за да работим за отстраняването им, при допълнителната му подготовка при нас.
• В ежедневния контакт с децата се стараем да ги предразположим към обсъждане на проблеми, които ги вълнуват, да беседваме свободно на актуални за тях теми.
• Ще спомогнем за възпитанието в естетическо отношение към действителността, както и повишаване на личната самооценка.

 

Как да запишете детето си в Частна учебна занималня МариЕс  на Агенция „Когато Мама и Татко са заети”?

Необходимо е да попълните няколко задължителни документа с информация, която е важна за нас, както и да се запознаете с  Правилата за прием и реда  в занималнята.
• Заявление от родителя / настойника за приемане на детето в занималнята, в което се посочва класа и училището, което детето посещава;
• Договор между родителя/ настойника и Управителя на фирмата, в който са посочени срока на договора, задълженията на двете страни, както и съгласие на родителя/ настойника с Правилника на Частна учебна занималя МариЕс.
• Заявка – анкета, относно лични данни,  здравословно състояние на детето / в смисъл: необходими действия от страна на персонала за оказване на долекарска помощ/ и неговите интереси и предпочитания
Документите са съобразени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
Документите се подават в офиса на фирмата, с адрес: Сливен, ул. „Самуил ” № 1, сградата на НТС, офис 101.
Можете да се обадите предварително на  мобилния телефон на Управителя на фирмата 0886 108 212.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА
ЧАСТНА УЧЕБНА ЗАНИМАЛНЯ МариЕс НА АГЕНЦИЯ „КОГАТО МАМА И ТАТКО СА ЗАЕТИ”  НА ФИРМА „МариЕс“ ЕООД
– ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАНИМАЛНЯ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите общи условия регламентират отношенията между родителите и Частна учебна занималня МариЕс на Агенция „Когато мама и татко са заети” – Занималня за подготовка и извънучилищно обучение.
2. Частна учебна занималня на Агенция „Когато мама и татко са заети”осъществява дейността си  в  помещения, находящи се  на адрес: гр. Сливен,  ул. „Самуил“ №1, зала 104, 105 и 106 , сградата на НТС.
3. Фирмата организира занималня за ученици от І до ІV клас, като осигурява необходимата материално-техническа база, персонал и необходимите условия за нормалното протичане на процеса на подготовка за училище.
4. Занималнята се ръководи от Управителя на фирма „МариЕс“- Марийка Ескидарова, учител  по професия.
5. Управителят ръководи организационно цялостната дейност на занималнята  и осъществява методическото ръководство във всяко едно направление на дейността.
6. В своята работа Управителят се води от правилата за безпристрастност, избягване на конфликти на интереси, професионализъм и лоялност.
7. Пушенето и употребата на алкохолни напитки в помещенията на Занималнята е забранено.
8. Забранява се оказването на психическо и физическо насилие над децата, както  и саморазправа. При нарушение на забраната Управителят налага дисциплинарни наказания на лицата, работещи по трудов договор, респективно прекратява извънтрудовите правоотношения с лицата, работещи по граждански договор.

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА

9. В занималнята  се приемат  ученици от І до ІV клас с нормално психическо и физическо  развитие
10. Децата се приемат въз основа на писмено заявление от родителите, отправено до Управителя.
11. При приемането на всяко дете се попълва и заявка – анкета, относно лични данни,  здравословно състояние на детето и неговите интереси и предпочитания.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

12. Родителите следва да водят в занималнята детето в здравословно състояние, което да не представлява заплаха за здравословното състояние на другите деца.
13. Родителите следва да се съобразяват с работното време на Занималнята. При оставане на дете след регламентираното работно време се дължи допълнително заплащане.
14. Родителите се задължават да уведомяват своевременно Управителя на фирмата и Възпитателя на групата, ако настъпят промени в здравословното състояние на детето, в противен случай заплатената такса не подлежи на връщане.
15. Родителите се задължават да предоставят в анкетата – заявка информация, относно психическото и физическото състояние на детето, лични данни за себе си и детето, телефон на личния лекар, както и да уведомяват своевременно Управителя при промяна в тези данни.
16. Родителите се задължават да заплащат таксата до 3 число на текущия месец или първия ден от учебната седмица, в зависимост от избрания при сключване на договора план на услугата..
17. При посещение на занималнята  от две деца от едно семейство се ползва 20 % отстъпка от месечната такса на второто дете.
18. Родителите, които са записали децата за занимания извън задължителната програмата на Занималнята, следва да заплащат определената такса,  ежемесечно до 3 число на месеца, за който се отнася плащането.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАНИМАЛНЯТА

19. Персоналът на Занималнята се грижи за всяко поверено дете и му помага  при подготовка на домашните му упражнение по учебните предмети всеки работен ден за времето от 8.30  часа до 13,00 часа за първа смяна и от 13,00 до 17.30 часа  за втора смяна.
20. Управителят и възпитателите  предварително и в разумен срок информират и съгласуват с родителите  допълнителните мероприятия, които не са включени в общата стойност на месечната такса.
21. Управителят на Занималнята се  задължава да осигури нормални, безопасни и здравословни условия на децата
22. Управителят и възпитателите се задължават да уведомят родителите за евентуално възникнали проблеми с детето, за неговото поведение през деня, за начинът му на общуване с другите деца.
23. Управителят периодично организира родителски срещи с оглед информираност на родителите.
24. Управителят се задължава да осигури квалифициран персонал от учители-възпитатели, който да полага ежедневни грижи за детето.
25. Дейностите и заниманията, които Занималнята предлага, следва да са съобразени с учебните планове и програми на децата, с техните индивидуални и групови потребности. Те следва да се изпълняват коректно и да не представляват заплаха за психическото и физическото здраве на децата.
26. Занималнята предлага допълнително платени дейности, които не влизат в задължителната програма на децата. Посещенията на тези дейности става по желание на родителите и децата.

 

V. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

27. При възникнали противоречия между Управителя, персонала на занималнята и родителите, и ако тяхното доброволно уреждане не е възможно, спорните въпроси се отнасят по избор за решаване от  компетентния граждански съд.
28.  Промяна в настоящите Общи Условия се извършва по решение на Управителя. За извършените промени родителите се уведомяват писмено. Промяната влиза в сила от датата на подписване от родителите на договора  за приемане в занималните.

Тези Общи условия са установени от Управителя на Частна учебна  занималня  МариЕс на Агенция „Когато мама и татко са заети”- Сливен  и са задължителни за страните – персонал на занималнята и родители и деца .